කවි වගේද මේවා…?

නිහඬතාවයද හඬකි!
යැයි අසා ඇති මුත්
නිහඬතාවයේ අරුත සෙව්වෙමි.
යමක් තිබුනා ද?
යමක් ඇතිවේ ද?
කුමක් සිදුවී ද?
ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැති
හිත වටේ කැරකැවෙන
ප්‍රශ්න ගොන්නට
තව තවත් තල්ලු දමමින්
අරුත් සොයමි
මා මගෙන්ම
නිහඬතාවයේ…

1.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: